Over Geslaagd in het Vak 2.0

Een sterke economie drijft op een arbeidsmarkt die regelt dat de juiste mensen met de juiste talenten in de juiste banen komen. Dat gaat niet vanzelf. In de Haagse regio hebben sommige sectoren en beroepsgroepen tekorten aan goed opgeleid personeel. Zijn er interessante niches met kansen voor banengroei. Zijn er kansen om méér getalenteerde mensen de sprong naar zelf ondernemen te laten maken. 

Er zijn meerdere redenen om een geactualiseerde Actieagenda Geslaagd in het vak 2.0 aan u te presenteren. Allereerst zijn bij veel speerpunten resultaten geboekt en vraagt de volgende fase om nieuwe acties. Ten tweede blijkt het wenselijk om nieuwe speerpunten toe te voegen namelijk Greenport en Informatie- en Communicatietechnologie. Ten derde blijkt dat door de economische crisis verschillende speerpunten als het ware zijn ingehaald door de realiteit: de werkgelegenheid krimpt en de (jeugd) werkloosheid stijgt.

Op korte termijn moeten de gevolgen van de crisis worden overbrugd. In 2013 heeft het kabinet na overleg met de sociale partners in de Stichting van de Arbeid de ‘Regeling cofinanciering sectorplannen’ gelanceerd. Er wordt € 590 miljoen (opgedeeld in aanvraagtijdvakken) beschikbaar gesteld over alle sectoren voor 2014 en 2015.  De hoofdaanvrager is bij voorkeur een werknemersorganisatie, een werkgeversorganisatie, een O&O-fonds of een Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Ook is samenwerking van de sociale partners met sectorfondsen, kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, (centrum)gemeenten van arbeidsmarktregio’s en UWV voor het welslagen van sectorplannen belangrijk. Veel partijen binnen deze samenwerking, doen nu ook al zaken binnen de Actieagenda Geslaagd in het vak.

In deze actieagenda 2.0 leest u welke acties partijen in de regio Haaglanden samen ondernemen om het onderwijs en de arbeidsmarkt sterker met elkaar te verbinden. Dit is van vitaal belang aan de aanbodkant én aan de vraagkant, dus zowel voor de toekomstige beroepsbevolking als voor de economische sectoren die vakkrachten nodig hebben.

Deze actieagenda telt acht speerpunten:

1. Leren en werken in de techniek aantrekkelijker maken
2. Leren en werken in de zorg aantrekkelijker maken
3. Personeelstekorten in het onderwijs aanpakken
4. Kansrijke clusters Vrede & Recht en Veiligheid versterken via onderwijs
5. Ondernemerschap stimuleren via onderwijs
6. Jongeren helpen met een goede loopbaanstart
7. Leren en werken in de Greenport aantrekkelijker maken via de Greenport Horti Campus
8. Leren en werken in de ICT aantrekkelijker maken

Ondersteund door activiteiten op het gebied van:

9. Communicatie
10. Monitoring

Deze speerpunten vormen met hun acties de kern van de actieagenda. Bij alle lopende acties staan de (beoogde) trekkers en partners. Bij de acties die nog moeten starten neemt de gemeente Den Haag het initiatief, met als doel het over te dragen aan onze partners in het onderwijs en bedrijfsleven. Deze partners sturen uiteindelijk deze actie met hun inzet en commitment.

Communiceren: uitwisselen en delen

Goed communiceren is een cruciale succesfactor voor deze actieagenda. Dit geldt voor alle speerpunten afzonderlijk, maar ook voor de actieagenda als geheel. De website www.geslaagdinhetvak.nl is het platform waar men nieuws, activiteiten en informatie kan vinden van alle speerpunten en actielijnen. In 2014-2015 moedigen we de kennisuitwisseling via dit platform, maar zeker ook in real life, aan. Van elkaar leren en elkaar versterken staan in deze fase centraal. Dit doen we met alle speerpunten samen. Het is de bedoeling dat we elkaar regelmatig treffen in kenniscafés en bij bedrijfsbezoeken en schoolbezoeken.

In het voorjaar van 2015 willen we weer met elkaar de balans opmaken en vooruitblikken, bij voorkeur met een internationaal tintje door inbreng van internationale contacten van de partners.

Monitoren en evalueren: bijhouden hoe ver we zijn

In het voorjaar van 2015 zal de tweede monitor verschijnen. Dan zal inzicht geboden worden in de mate waarin we er in slagen om de doelen die we ons stellen te bereiken. Ook zal er opnieuw een factsheet worden geproduceerd van de opbrengsten van alle acties en projecten, naar analogie van de al eerder gepubliceerde factsheet.

 Financieren: de uitdaging aangaan

Voor alle activiteiten zal financiering nodig zijn. Deze komt van de partners zelf, of men slaagt er in gezamenlijk elders financiering te verwerven. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het Platform Bètatechniek dat bijdraagt aan de Techniekagenda in speerpunt 1;
  • Het Platform Beroepsonderwijs dat bijdraagt aan STRONG;
  • De samenwerking voor de realisatie van het speerpunt Techniek en het speerpunt Zorg bij het verkrijgen van de cofinanciering sectorplannen en waar mogelijk ook in de andere sectoren;
  • Europese bijdragen;
  • Het nieuwe investeringsfonds mbo van het Rijk dat cofinanciering verlangt van bedrijven en gemeenten.

De gemeenten in Haaglanden hebben de intentie om bij te dragen en geven aan welke mogelijkheden zij zien via hun educatieve agenda’s, hun participatie- en reïntegratievisie en hun economisch-beleidsvisie.

Ondertekenaars tonen hun betrokkenheid

De financiële bijdragen van partners laten zien dat de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt een zwaarwegend thema is in Haaglanden. Om de hele actieagenda te verwezenlijken is echter veel meer ondersteuning nodig, zowel in inzet als in middelen. De gemeente Den Haag is dan ook erg blij met alle trekkers en partners die deze actieagenda hebben ondertekend en daarmee hun betrokkenheid bij het thema hebben onderstreept.

Ze geven die betrokkenheid vorm in inzet en samenwerking en stellen ook eigen of elders verworven middelen ter beschikking. 

© 2018   Gemaakt door Geslaagd in het vak.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Print pagina